გამოკითხვა
1657277724
დაკოპირებულია

საქართველო მსოფლიოს იმ მრავალ სახელმწიფოს შორის ერთ-ერთია, სადაც  პროსტიტუცია სრულად არალეგალურია.

პროსტიტუცია ისჯება საქართველოს სამართალდარღვევათა ადმინისტრაციული კოდექსით (მუხლი 1723) და „გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ნახევარ მინიმალურ ოდენობამდე. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, ადმინისტრაციული სახდელის დადებიდან ერთი წლის განმავლობაში, – გამოიწვევს დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ნახევრიდან ერთ მინიმალურ ოდენობამდე“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე,  2014).  

პროსტიტუციისთვის ადგილის ან საცხოვრებლის გადაცემა კი ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსით (მუხლი 254) და ითვალისწინებს  დაჯარიმებას ან თავისუფლების აღკვეთას ორიდან ოთხ წლამდე ვადით. 

ქვეყნები სადაც პროსტიტუცია ლეგალურია:

👉 ყვითელი ფერით აღნიშნულია ქვეყნები, სადაც პროსტიტუცია ლეგალურია და არ კონტროლდება 

👉 ლურჯი ფერით აღნიშნულია ქვეყნები, სადაც პროსტიტუცია ლეგალურია და მკაცრად კონტროლდება

👉 წითელი ფერით აღნიშნულია ქვეყნები, სადაც პროსტიტუცია არალეგალურია