საზოგადოება

ერთმოქმედებიანი სპექტაკლები და შეზღუდული დეკორაციები - რეკომენდაციები თეატრებს

რეკომენდაციები თეატრებს
16:44 17.06
დაკოპირებულია

შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული ღონისძიებებისთვის მთავრობამ რეკომენდაციები შეიმუშავა.

სარეპეტიციო და სხვა შემოქმედებითი საქმიანობისთვის გასატარებელი ღონისძიებები:

 • სარეპეტიციო სამუშაო გრაფიკი ისე უნდა შედგეს, რომ სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფის წევრები არ იმყოფებოდნენ უშუალო კონტაქტში ერთმანეთთან;
 • უნდა დაწესდეს სარეპეტიციო მუშაობის გრაფიკი ცვლების მიხედვით;
 • შესაძლებლობის მიხედვით, ერთ ცვლაში არ დაიშვება 10 ადამიანზე მეტი.
 • იმ შემთხვევაში, თუ შემოქმედებითი კოლექტივის სარეპეტიციო საქმიანობის განსახორციელებლად საჭიროება 10 (ათი) ადამიანს აღემატება, სარეპეტიციო სივრცეში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 5 მ 2 ფართობზე თითო შემსრულებლის დაშვების შესაძლებლობა, ან მინიმუმ 2 მეტრის უსაფრთხო დისტანცია შემსრულებლებს შორის;
 • სარეპეტიციო დროის ხანგრძლივობა განსაზღვროს ისე, რომ არ აღემატებოდეს 2 (ორი) საათს;
 • უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ცვლებს შორის ინტერვალის შესაძლებლობა მინიმუმ 1 – 1,5 საათი;
 • ორკესტრის/გუნდის/მომღერალთა ანსამბლის სცენაზე განთავსების შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იყოს 2 მეტრის დისტანცია/ან გუნდის საფეხურეობრივი განლაგება დისტანციის დაცვით;
 • გასახდელებსა და საგრიმიოროში მსახიობებისთვის ავეჯი განათავსდეს იმგვარად, რომ დაცული იყოს უსაფრთხო დისტანცია;
 • მაქსიმალურად უნდა შემცირდეს რეპეტიციების, კონცერტებისა და სპექტაკლების დროს გამოყენებული რეკვიზიტების რაოდენობა;
 • უზრუნველყოფილი უნდა იყოს საგრიმიორო ნაკრების ერთი კომპლექტიდან ერთი მსახიობის მიერ სარგებლობის საშუალება;
 • აიკრძალება ერთი კოსტიუმის და სხვა სპეციალური ტანისამოსის გამოყენება ერთზე მეტი მსახიობის მიერ, სხვა შემთხვევაში მოხდება მისი დეზინფექცია;
 • კონცერტის, სპექტაკლისა თუ სარეპეტიციო სამუშაოს დასრულების შემდეგ, უსაფრთხოების მიზნით, უნდა განისაზღვროს გამოყენებული რეკვიზიტის, ინსტრუმენტის, მიკროფონის, ხმის აპარატურის/პულტის და სხვა ტექნიკური თუ შემოქმედებითი საქმიანობისთვის აუცილებელი საშუალებების დეზინფიცირება დადგენილი წესით;
 • იმ შემთხვევაში, როდესაც ვერ ხერხდება სივრცის ბუნებრივი ვენტილაცია, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ხელოვნური ვენტილაციის გამართული მუშაობის რეჟიმი გარედან შემოტანილი ჰაერის ცირკულაციითა და გარეთ გატანით.

ღონისძიებების (სპექტაკლი/კონცერტი) გამართვის მოსამზადებელი სამუშაოები:

 • ღონისძიებების ბილეთების გაყიდვისთვის გამოიყენებული იქნება ელექტრონული სისტემა;
 • ბილეთების სალაროდან გაყიდვის შემთხვევაში, ნაღდი ანგარიშსწორების თავიდან აცილების მიზნით, შეთავაზებული უნდა იყოს პლასტიკური ბარათით გადახდის სერვისი, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოლარე აღიჭურვება ხელთათმანებით, ხოლო სალაროსთან განათავსდება ხელის სადეზინფექციო 60-70%-იანი სადეზინფექციო საშუალებები;
 • ღონისძიების ავტორმა ორგანიზაციამ მაქსიმალურად უზრუნველყოს შენობაში მხოლოდ იმ თანამშრომლების დაშვება, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ ღონისძიებაში, ან მათი ყოფნა აუცილებელია ღონისძიების ჩატარების უზრუნველსაყოფად;
 • სასცენო სივრცეში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს დეკორაციებისა და რეკვიზიტების მინიმალური რაოდენობის გამოყენება;
 • სტუმართათვის განკუთვნილი ადგილები გადანაწილდება იმგვარად, რომ მოხდეს უსაფრთხო მანძილის (გარდა 12 წლამდე ბავშვებისა) დაცვა;
 • უზრუნველყოფილი უნდა იყოს წინასწარ ინფორმაციის მიწოდება იმის თაობაზე, რომ ნიღბების გარეშე სტუმრების შესვლა შენობაში აკრძალულია.

ღონისძიებების (სპექტაკლი/კონცერტი) ჩატარების რეკომენდაციები დახურული სივრცეებისთვის:

 • სტუმართა ნაკადის მართვა უნდა განხორციელდეს იმგვარად, რომ თავიდან აიცილოთ ერთ ადგილზე ადამიანთა დიდი რაოდენობის კონცენტრაცია;
 • შესასვლელებთან, რიგებში ახლო კონტაქტის თავიდან აცილების მიზნით, მოინიშნება უსაფრთხო დისტანცია;
 • უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სტუმართა დაშვება დახურულ სივრცეში მხოლოდ ნიღბით;
 • ღონისძიების სრული ხანგრძლივობა განსაზღვრება იმგვარად, რომ არ აღემატებოდეს 3 საათს, რომელიც მოიცავს სტუმრის შენობაში შემოსვლისა და შენობის დატოვების დროს;
 • ღონისძიება უნდა გაიმართოს ერთ მოქმედებად, ანტრაქტის გარეშე;
 • აიკრძალება სტუმართათვის ისეთი სერვისების (კვების ობიექტის, ფურშეტის) შეთავაზება, რაც უშუალოდ არ უკავშირდება ღონისძიების მიმდინარეობას. 

მოთხოვნები კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემების მიმართ დახურულ სივრცეებში:

 • უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ბუნებრივი უსაფრთხო ვენტილაცია გარედან შემოსული ჰაერით;
 • ხელოვნური ვენტილაციის სისტემის არსებობის შემთხვევაში, ვენტილაცია უნდა გადაერთოს ნომინალურ სიჩქარეზე რეპეტიციის/წარმოდგენის/კონცერტის დაწყებამდე 2 საათით ადრე და სიჩქარე შეამცირდეს მინიმალურამდე ღონისძიების დამთავრებიდან 2 საათის შემდეგ;
 • არ გამოირთვება ვენტილაცია, არასამუშაო საათებში უნდა ამუშავდეს ყველაზე მინიმალური სიჩქარით;
 • სავენტილაციო სისტემების გამართულ ფუნქციონირებაზე დააწესდება საინჟინრო კონტროლი, ასევე, ვენტილაციის ფილტრების ყოველთვიური მონიტორინგი და დაბინძურების შესაბამისად (მაგრამ არანაკლებ 4 (ოთხ) თვეში ერთხელ) მათი რეცხვა/გასუფთავება/გამოცვლა (საჭიროების მიხედვით). 

დახურული სივრცის დალაგება:

 • დახურული სივრცის დალაგება უნდა განხორციელდეს თითოეული რეპეტიციის/წარმოდგენის/კონცერტის დაწყებისა და დამთავრების შემდეგ;
 • გაიღოს ფანჯრები და მაქსიმალურად გაანიავდეს სივრცე გამჭოლი ნიავის პირობებში;
 • რეპეტიციის/წარმოდგენის/კონცერტის დაწყების წინ დაასუფთავდება და დეზინფექცია ჩაატარდება სველი წესით (მაგ. 0,5 %-იანი ქლორის შემცველი სადეზინფექციო ხსნარით);
 • დასუფთავება მოახდება შედარებით სუფთა სივრცეებიდან (მაგ. აუდიტორია) უფრო დაბინძურებული სივრცეების (სანიტარიული კვანძი) მიმართულებით;
 • იმ ზედაპირებისთვის, რომლებიც შეიძლება დაზიანდეს ქლორშემცველი ხსნარების ზემოქმედების შედეგად, შესაძლებელია 60-70%-ანი ალკოჰოლის შემცველი ან სხვა შესაბამისი დანიშნულების პრეპარატის გამოყენება;
 • საყოფაცხოვრებო ქიმიის, ასევე სადეზინფექციო საშუალებების ნებისმიერი პროდუქტის გამოყენებისას, დაცული უნდა იყოს მწარმოებლის ინსტრუქცია და უსაფრთხოების რეკომენდაციები;

აკრძალულია: დასუფთავების მშრალი მეთოდების (მშრალი ცოცხითა და ჩვრებით) გამოყენება, რადგან ასეთ დროს შესაძლებელია მტვრისა და პათოგენური ბიოლოგიური აგენტების მოხვედრა ჰაერსა და სამუშაო გარემოს ზედაპირებზე.

სანიტარიული კვანძის/საპირფარეშოების დალაგება/დეზინფექცია:

 • სანიტარიული კვანძების დალაგება, ინფექციის გადაცემის რისკების შემცირების მიზნით, უნდა განხორციელდეს დაბინძურებისთანავე, მაგრამ აუცილებელი წესით ყოველი რეპეტიციის/წარმოდგენის/კონცერტის წინ და დასრულების შემდეგ;
 • საპირფარეშოს დალაგება ხორციელდება სველი წესით და სარეცხი საშუალებებით, წმენდის შემდგომი დეზინფექციით, სათანადო წესით;
 • დამლაგებლის ეკიპირებისთვის აუცილებელია: • ნიღაბი; • ერთჯერადი ხალათი; • სპეციალური/სქელი ხელთათმანები (მრავალჯერადი); • თვალის დამცავი (სათვალე ან სახის ფარი).

სამების ფასადი 3

დღეს საქართველოში ღვთისმშობლის შობის დღე...

დღეს, 21 სექტემბერს მართლმადიდებელი ეკლესია ღვთისმშობლობას აღნიშნავს. დღესასწაულ...
საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ოპოზიციურ პარტიებსა და სხვადსვა პოლიტიკურ ჯგუფებს მი...
12 წუთის წინ
იმერეთში კოვიდინფიცირების 53 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. გუბერნატორის ზვიად შალამბერიძის ინფორმაციი...
16 წუთის წინ
საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ ერთი პაციენტი გარდაიცვალა. stopcov.ge-ს გვერდზე განთავ...
22 წუთის წინ
აქ. ახლა, თიბისიში ფულადი გზავნილების აქცია დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაციას თიბისი ბანკი ავრცელებს....
26 წუთის წინ
სამხედრო წვრთნები რუსეთმა სტრატეგიული წვრთნები „კავკასია – 2020...
რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულმა ძალებმა სტრატეგიული სამხედრო წვრთნები „კავკასია-2020“ დაიწყეს. რუსე...
27 წუთის წინ
ავარია თბილისში
დღეს, 21 სექტემბერს თბილისში, მეტროსადგურ „ავლაბრის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოს...
ირანში კორონავირუსის მესამე ტალღა დაიწყო
ირანის დედაქალაქ თეირანის პროვინციაში კორონავირუსის გავრცელების მესამე ტალღა დაი...
განიხილავენ თუ არა შაქარაშვილის საქმეს ნ...
განიხილავენ თუ არა გიორგი შაქარაშვილის ჯგუფურად განზრახ მკვლლობის საქმეს ნაფიცი...